Λοιπές αιτίες αναβολής στράτευσης

Σύμφωνα με τον Νόμο υπ' αριθ. 2510 (ΦΕΚ 136Α'/27 Ιουνίου 1997) περί "Ρύθμισης στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας, καθιέρωση εναλλακτικής υπηρεσίας και άλλες διατάξεις", αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων:

  • όσων κρίνονται ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή για λόγους υγείας (θα επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως η σωματική ικανότητα ορισμένων ή όλων των απαλλαγέντων από τη στράτευση)
  • για κοινωνικούς λόγους (χορηγείται μόνον μια φορά), όπου στην αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τους λόγους αυτούς
  • που έχουν εκτός της ελληνικής και την υπηκοότητα άλλου κράτους και υπηρετούν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του κράτους αυτού
  • που κατά την ημερομηνία της αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους είναι ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων κ.ο.χ., με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα ασφαλιστικώς με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
  • Βάσει του άρθρου 4 του Νόμου 3257/29-7-04 προβλέπεται η παροχή τριετούς αναβολής σε άτομα που έχουν δύο (2) παιδιά
  • που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση
  • όσων διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Τουρκία ή σε χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού και έρχονται στην Ελλάδα, απευθείας ή μέσω άλλης χώρας. Οι χώρες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  • που είναι νοσηλευόμενοι, κρατούμενοι ή εκτοπισμένοι
  • όσων θέσουν υποψηφιότητα βουλευτή, ευρωβουλευτή, νομάρχη, δημάρχου ή κοινοτάρχη και θα βρίσκονται συνεχώς εκτός στρατεύματος αν εκλεγούν και για όσο διαρκεί η θητείας τους στη θέση αυτή

Όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας που καθιστά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων προσωρινά αδύνατη, λαμβάνουν αναβολή υγείας διάρκειας έξη (6) μηνών, ετήσια ή διετή. Η συνολική διάρκεια της αναβολής για λόγους υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χρόνια. Τέλος όποιοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν τους επιτρέπει να εκπληρώσουν τη θητεία τους αλλά επιβάλλει την απόλυσή τους, κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5) και απολύονται άμεσα.

Καταργήθηκε η απαλλαγή των στρατεύσιμων θρησκευτικών λειτουργών ή μοναχών γνωστής θρησκείας, αίτημα που είχε καταθέσει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στον υπουργό.

Αναβολή κατάταξης κρατουμένων

Με την χορήγηση της αναβολής σε όσους κρατούνται, τα Στρατολογικά Γραφεία ενημερώνουν υποχρεωτικά τις φυλακές ή τις αρμόδιες αρχές στο εσωτερικό ή εξωτερικό όπου κρατούνται αυτοί, για τη χορήγηση της σχετικής αναβολής και την υποχρέωσή τους να ενημερώσουν το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αμέσως σε περίπτωση παύσης της κράτησής τους σ' αυτές. Όσοι τυγχάνουν αναβολής κατάταξης ως κρατούμενοι και αποφυλακίζονται υποχρεούνται να υποβάλλουν επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ημερομηνία παύσης της κράτησής τους μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη εξαιτίας διακοπής της αναβολής τους. Σε περίπτωση μη υποβολής επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση δύο (2) μηνών.

Αναβολή κατάταξης υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων

Για τη χορήγηση της αναβολής του άρθρου 28 του ν.3421/2005 οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης υποψηφιότητας, η ημερομηνία ανακήρυξής υποψηφίων, η ημερομηνία διενέργειας εκλογών και ανακήρυξης των εκλεγόμενων υποψηφίων καθώς και η διάρκεια της θητείας του αξιώματος που επιδιώκουν. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους, αναστέλλεται η κατάταξή τους, εφόσον αυτή επίκειται. Τα Στρατολογικά Γραφεία τηρούν υπόψη τη σχετική αλληλογραφία μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων και γνωρίζουν στους ενδιαφερόμενους ότι πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση ότι έχουν ανακηρυχθεί ή όχι υποψήφιοι.

Αν οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι τα Στρατολογικά Γραφεία τους χορηγούν αναβολή μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων με βάση την οποία προγραμματίζεται και η κατάταξή τους. Αν ανακηρυχθούν υποψήφιοι τους χορηγείται αναβολή μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους ανακήρυξης των εκλεγόμενων υποψηφίων. Εφόσον αυτοί εκλεγούν, υποβάλλουν βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι έχουν εκλεγεί και τα Στρατολογικά Γραφεία παρατείνουν την αναβολή τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που προβλέπεται ότι διαρκεί η θητεία τους. H αναβολή αυτή λήγει και γρηγορότερα κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους που έληξε νωρίτερα η θητεία τους ή απώλεσαν το αξίωμά τους.

Όσοι εκλεγούν και τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη αναβολή, οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια ενάσκησης των καθηκόντων για τα οποία εκλέχθηκαν, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν ως εκ της λήξης της αναβολής τους. Εφόσον η παραπάνω βεβαίωση δεν υποβάλλεται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται, επιβάλλεται δίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και παράλληλα τα Στρατολογικά Γραφεία αναζητούν αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Αρχές για τους προαναφερόμενους, να τους γνωσθεί εάν η θητεία τους διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο σε προγενέστερο χρόνο. Οι διατάξεις αυτές έχουν αναλογική εφαρμογή και για τους στρατευσίμους που καλούνται για κατάταξη και είναι εκλεγμένοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων.

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής