Αναβολή κατάταξης νοσηλευομένων

Η αναβολή κατάταξης του άρθρου 15 του ν.3421/2005 χορηγείται σ' αυτούς που νοσηλεύονται κατά την ημερομηνία κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου. Η αναβολή αυτή αρχίζει από την ημερομηνία που οι νοσηλευόμενοι υποχρεούνται για κατάταξη και λήγει την ημερομηνία εξόδου τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Για την χορήγηση της αναβολής οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά αμέσως μετά την έξοδό τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα και μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν ως εκ της εξόδου τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η αναβολή καταχωρίζεται μετά την έξοδο των ενδιαφερομένων από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Για όσους νοσηλευόμενους δεν είναι προσδιορισμένη η ημερομηνία λήξης της νοσηλείας τους ή προβλέπεται να διαρκέσει επί μακρό χρονικό διάστημα καταχωρίζεται σχετική σημείωση στη στρατολογική τους μερίδα και συστήνεται σε αυτούς να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αναβολής αμέσως μετά την έξοδό τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Αυτοί μέχρι την τελική τους στρατολογική τακτοποίηση παραμένουν εγγεγραμμένοι στο βιβλίο αναζητούμενων στρατευσίμων.

Αν η διάρκεια της νοσηλείας τους υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες παραπέμπονται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας. Από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης διακόπτεται η αναβολή κατάταξης ως νοσηλευομένων που τους έχει χορηγηθεί. Ο κατάλογος των ασθενειών και των αντίστοιχων αναβολών (6μηνη, 12μηνη) περιγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα 133/2002 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 109Α του 2002.

Καθιερώθηκε επίσης νομοθετικά η διαδικασία και οι προθεσμίες κατάταξης όσων νοσηλεύονται κατά την ημερομηνία κατάταξης σε νοσηλευτικά ιδρύματα εσωτερικού η εξωτερικού. Παράλληλα, περιορίστηκαν οι προθεσμίες κατατάξεως μετά τη νοσηλεία τους και καθιερώθηκε η κατάταξη εντός πενθημέρου από της εξόδου τους απο το νοσοκομείο εφόσον νοσηλεύονται μέχρι 15 ημέρες. Αν η νοσηλεία διαρκέσει περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, κατατάσσονται με την πρώτη ΕΣΣΟ από την έξοδό τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Αναβολή στρατευσίμων σε Κέντρα Θεραπείας

Όσοι λαμβάνουν αναβολή κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3421/2005, παραπέμπονται υποχρεωτικά από τα Στρατολογικά Γραφεία στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την διακοπή ή λήξη της αναβολής τους, για κρίση της σωματικής τους ικανότητας, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν. Τα Στρατολογικά Γραφεία καθορίζουν προθεσμία μέχρι ένα (1) μήνα για την παρουσίαση των παραπεμπομένων στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Οι υγειονομικές επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν άμεσα γνωματεύσεις για τους εξεταζόμενους, οι οποίες θα πρέπει να περιέρχονται στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία εξέτασής τους. Στις περιπτώσεις μη παρουσίασης των παραπεμπομένων για εξέταση, οι επιτροπές επιστρέφουν τις αλληλογραφίες παραπομπής στα Στρατολογικά Γραφεία, με έγγραφο, την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παραπομπής. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3421/2005 και διατελούν σε ανυποταξία τα Στρατολογικά Γραφεία να διακόπτουν την ανυποταξία τους από την ημερομηνία ένταξής τους στα Κέντρα Θεραπείας του ιδίου άρθρου και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές

Χορήγηση αναβολής προβλέπεται και για όσους ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων του εξωτερικού.

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής