Αναβολή στράτευσης κατοίκων εξωτερικού

Σύμφωνα με τον Νόμο υπ' αριθ. 2510 (ΦΕΚ 136Α'/27 Ιουνίου 1997) περί "Ρύθμισης στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας, καθιέρωση εναλλακτικής υπηρεσίας και άλλες διατάξεις", οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Για να θεωρηθεί κάποιος μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, με εφαρμογή των διατάξεων της Στρατολογικής ν ομοθεσίας, απαιτούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να γεννήθηκε ή να εγκαταστάθηκε και να άρχισε να διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό πριν την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισε να διανύει το ενδέκατο έτος της ηλικίας του
  • Οι γονείς του (εννοείται και οι δύο) να κατοικούσαν στο εξωτερικό κατά τη γέννηση ή την εγκατάσταση
  • Να διαμένει μονίμως και συνεχώς στο εξωτερικό από τη γέννηση ή την εγκατάσταση μέχρι την ημερομηνία που ζητά να του χορηγηθεί κάποιο από το προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή στρατολογικό ευεργέτημα
  • Η κατοικία των γονέων (και των δύο) κατά το χρόνο γέννησης ή εγκατάστασης του μονίμου κατοίκου εξωτερικού εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κατοικίας του Αστικού Κώδικα (Άρθρα 51 έως και 56)
  • Το μέχρι δώδεκα έτη χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα για σπουδές, συνεχώς ή τμηματικά, θεωρείται ως χρόνος παραμονής στο εξωτερικό εφόσον ο ένας τουλάχιστον από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα κατοικεί συνεχώς στο εξωτερικό κατά το διάστημα που είναι ανήλικοι
  • Τα κάθε είδους δικαιολογητικά γίνονται δεκτά μόνον αν είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από την αρμόδια Αρχή με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) της 5-10-1961

Για το χαρακτηρισμό τους ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας τους στο εξωτερικό, που είναι η μόνη αρμόδια να εξακριβώνει και να πιστοποιεί αυτή την ιδιότητα. Ειδικά στις προξενικές αρχές Ν. Υόρκης και Βερολίνου, υπηρετεί ανώτερος Αξιωματικός της Στρατολογίας και μπορεί να λύσει οποιαδήποτε στρατολογική απορία. Κατόπιν, καταθέτουν με αίτηση στο Στρατολογικό τους Γραφείο πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου εξωτερικού, από την έκδοση του οποίου δεν πρέπει να έχουν περάσει έξι μήνες.

Αναβολή κατοίκων εξωτερικού

Όσοι χαρακτηρίζονται μόνιμοι κάτοικοι, μπορούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης, που παραμένει ισχυρή για όσο χρόνο διατηρείται η ιδιότητα αυτή, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν την διακόψουν οι ίδιοι ενωρίτερα, όταν αποφασίσουν να στρατευθούν. Εκτός της αναβολής, τους παρέχεται και το ευεργέτημα της εξάμηνης μειωμένης θητείας, που δίδεται μετά την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού έχουν και το αποκλειστικό πλεονέκτημα να επιλέξουν την τμηματική εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον τους εξυπηρετεί καλύτερα, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα που ζητούν να υπηρετήσουν κάθε φορά δεν είναι μικρότερο των δύο μηνών, αλλά και το υπόλοιπο των υποχρεώσεών τους να μην είναι μικρότερο των δύο μηνών επίσης. Η σχετική αίτηση κατατίθεται στο Στρατολογικό τους Γραφείο τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα κατάταξης της σειράς (ΕΣΣΟ) που επιθυμούν να καταταγούν.

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής