Τμηματική στρατιωτική θητεία

Οι στρατεύσιμοι που είναι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού μπορούν να εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση που υπέχουν τμηματικά τουλάχιστον κατά δίμηνο. Για να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία και να υποβάλουν με αίτησή τους πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καθώς και Δελτίο Απογραφής (ΔΑ).

Στη σχετική αίτηση δηλώνουν την επιθυμία τους για τμηματική εκπλήρωση και την διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που επιθυμούν να εκπληρώσουν. Το τμήμα της στρατιωτικής υποχρέωσης μπορεί να είναι τόσο, ώστε το υπόλοιπο που απομένει για την πλήρη εκπλήρωση να μην είναι μικρότερο του διμήνου. Με την ίδια αίτηση ζητούν και την υπαγωγή τους στις διατάξεις της μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού.

Τα Στρατολογικά Γραφεία στα οποία υποβάλλονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά είναι αρμόδια για την αποδοχή ή απόρριψη των σχετικών αιτημάτων. Αυτά προγραμματίζουν τους ενδιαφερόμενους που εκπληρώνουν τμηματική θητεία για πρώτη φορά με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη ΕΣΣΟ, μετά δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της σχετική αίτησης. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα Στρατολογικά Γραφεία οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης τους και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα κατάταξης της ΕΣΣΟ με την οποία επιθυμούν να καταταγούν. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καλούνται αρχικά για κατάταξη, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν αρχικά.

Όσοι εκπληρώνουν τμηματική στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση μπορούν με υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία κατατίθεται στη Μονάδα τους πριν την ολοκλήρωση του χρόνου της υποχρέωσης που ανέλαβαν να εκπληρώσουν, να ζητήσουν τη συνέχιση εκπλήρωσης είτε ολόκληρης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν είτε κι άλλου τμήματος αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι, το υπόλοιπο που θα απομένει για την πλήρη εκπλήρωσή της, δεν θα είναι μικρότερο των δύο (2) μηνών. Η Μονάδα καταχωρίζει σχετική μεταβολή στα ατομικά τους έγγραφα, θέτει σ' αυτά την υπεύθυνη δήλωση και αποστέλλει αντίγραφό της στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προκειμένου αυτό να ενημερώσει την στρατολογική μερίδα των ενδιαφερομένων. Η δήλωση αυτή δεν ανακαλείται.

Οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων απολύουν προσωρινά σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, τους οπλίτες της παραπάνω κατηγορίας μετά την εκπλήρωση απ' αυτούς του χρόνου που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εκπληρώσουν. Ο χρόνος αυτός καθώς και οι τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εξαγορασθεί λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπλήρωση του τελευταίου τμήματος της υποχρέωσής τους. Η αναβολή που είχαν ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού πριν την κατάταξή τους αναβιώνει. Αν δεν τους είχε χορηγηθεί η προβλεπόμενη αναβολή Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού τους χορηγείται αυτεπάγγελτα με βάση τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για την τμηματική εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Τα Στρατολογικά Γραφεία επανεγγράφουν ή εγγράφουν αυτούς στα Ευρετήρια Ευρισκομένων εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.

Όσοι εκπληρώνουν τμηματική θητεία ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού και ζητούν να επανακαταγούν για εκπλήρωση του υπολοίπου ή μέρους των υποχρεώσεων καταθέτουν αίτηση με πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού από το οποίο να προκύπτει ότι εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού. Στην αίτηση δηλώνουν το τμήμα της υποχρέωσης που επιθυμούν να εκπληρώσουν και την ημερομηνία που επιθυμούν να καταταγούν. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να προσδιορίζεται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησής τους και μέχρι τριάντα (30) ημέρες. Τα Στρατολογικά Γραφεία σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία χορηγούν Σημείωμα Κατάταξης όπου αναγράφεται η Μονάδα κατάταξης, η ημερομηνία κατάταξης και το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να εκπληρώσουν, στέλνουν τα ατομικά έγγραφα στη Μονάδα και της γνωρίζουν με έγγραφο την ημερομηνία κατάταξης και την υποχρέωση που έχουν αναλάβει.

Τα Στρατολογικά Γραφεία όταν διαπιστώνουν απώλεια της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού αυτών που εκπληρώνουν τμηματικά τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα και ενεργούν για την κατάταξή τους για την εκπλήρωση όλων των υπολοίπων στρατιωτικών υποχρεώσεων που υπέχουν, χωρίς αυτοί να έχουν το δικαίωμα εκπλήρωσης παραπέρα των υποχρεώσεών τους τμηματικά, και χωρίς να ανακαλείται η μεταφορά τους στους υπόχρεους μειωμένης στρατιωτικής υποχρέωσης στην οποία έχουν μεταφερθεί. Το ίδιο εφαρμόζεται και για όσους διακόπτουν την αναβολή τους και έχουν στο παρελθόν εκπληρώσει μέρος της θητείας τους τμηματικά.

Οι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού που αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις τμηματικά, κατά το τελευταίο τμήμα εκπληρώνουν τον χρόνο που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και υπηρετούν ή εξαγοράζουν τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών και την εκπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατιωτική υποχρέωσης που προβλέπεται για την κατηγορία τους, απολύονται οριστικά από τις Μονάδες που υπηρετούν. Η αίτηση υπαγωγής στις παραπάνω διατάξεις μπορεί να ανακαλείται ρητά ή σιωπηρά από τους ενδιαφερόμενους κι αυτοί επανέρχονται στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν την υποβολή της αίτησης χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς να υπέχουν συνέπειες. Τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων καθορίζουν τις διαδικασίες πρόσκλησης για κατάταξη και επανακατάταξη όσων υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού και ρυθμίζουν τις σχετικές λεπτομέρειες.

Ποιοι θεωρούνται Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού;

Ορίζεται ως μόνιμος κάτοικος, όποιος έχει την κατοικία του στο εξωτερικό για 11 συνεχόμενα χρόνια η ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα στο εξωτερικό για 7 συνεχόμενα χρόνια.

Συζήτηση στο forum

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής