Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Ο θεσμός των ΟΒΑ καταργήθηκε το 2010 προς όφελος των ΕΕΦΟΠ, αλλά ο θεσμός αυτός δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ!

Δύο νέους θεσμούς προσωρινής επαγγελματικής σχέσης με τον Στρατό ανακοίνωσε το YΠΕΘΑ, με στόχο να "ψαλιδίσει" με ολιγόμηνες προσλήψεις τον δείκτη ανεργίας και να προωθήσει, μέσω της αύξησης του αριθμού των "μισθωτών" στρατιωτών, τη σταδιακή μείωση της στρατιωτικής θητείας κάτω των 12 μηνών. Το πρώτο από τα δύο μέτρα είναι ο θεσμός των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας, ενώ η αναβίωση και ενίσχυση του θεσμού των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης είναι το δεύτερο μέτρο.

Πρόκειται για ρύθμιση που υπάρχει ήδη στη νομοθεσία από πολλά χρόνια, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει τύχει ευρείας αποδοχής από τους νέους. Το μέτρο προβλέπει την εθελοντική επανακατάταξη στο στράτευμα για ένα, δύο ή τρία χρόνια αριθμού νέων που παίρνουν το απολυτήριό τους. H επανακατάταξη γίνεται υπό προϋποθέσεις (ειδικότητα, ηλικία, κ.λπ.) ενώ με την έγκρισή της ο στρατευμένος νέος δικαιούται μισθό και ασφάλιση - κατ' αναλογίαν με τους Επαγγελματίες Οπλίτες.

Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

Διαδικασία κατάταξης

Οι ενδιαφερόμενοι που υπηρετούν ακόμη τη στρατιωτική τους θητεία ως οπλίτες, μπορούν εντός 3 ετών πριν από την απόλυσή τους να ζητήσουν με αίτηση που υποβάλουν στη Μονάδα τους, την ανακατάταξή τους για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, με το βαθμό που φέρουν. Δεκτοί για ανακατάταξη ως ΟΒΑ γίνονται όσοι είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων και έχουν ηλικία 19 μέχρι 28 ετών (αρχικά 25 ετρώ). Οι ενδιαφερόμενοι τοοποθετούνται και υπηρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας, ενώ όσοι το επιθυμούν μπορούν να υπηρετήσουν και σε Μονάδες ειρηνευτικών αποστολών, με υπερτριπλάσιες μηνιαίες αποδοχές.

Οι ΟΒΑ είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων οπλιτών που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία και νεώτεροι των ομοιοβάθμων Επαγγελματιών Οπλιτών. Έχουν τις αποδοχές μόνιμου Λοχία, ασφαλίζονται στον Κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΤΕΑΜ) και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), και έχουν τα ίδια δικαιώματα από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης με τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς. Όταν δεν εκτελούν υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν εντός ή εκτός του στρατοπέδου, ενώ μπορούν να διακόψουν με δήλωσή τους, οποτεδήποτε, την ανακατάταξή τους. Σε περίπτωση που υποβάλουν αίτηση για να πρόσληψη ως Επαγγελματίες Οπλίτες πριμοδοτούνται με εκατό (100) μόρια.

Χρηματική αποζημίωση (2008)

Μία νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προβλέπει σημαντική αύξηση στον μισθό των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η καταβολή στους ΟΒΑ των επιδομάτων Ειδικής Απασχόλησης (201 ευρώ), Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (59 ευρώ) και Διοίκησης – Διεύθυνσης (30 ευρώ) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλονται και στους λοιπούς στρατιωτικούς. Ενδεικτικά, με την αύξηση στα παραπάνω επιδόματα οι αποδοχές των ΟΒΑ διαμορφώνονται ως εξής:

  • Άγαμος με υπηρεσία ενός έτους στο θεσμό, 852,17 ευρώ, έναντι 672 ευρώ
  • Άγαμος με υπηρεσία τριών ετών στο θεσμό, 942,94 ευρώ, έναντι 761 ευρώ
  • Έγγαμος με υπηρεσία δύο ετών στο θεσμό, 931,21 ευρώ, έναντι 751 ευρώ
  • Έγγαμος με ένα τέκνο και υπηρεσία τριών ετών στο θεσμό, 1.071,88 ευρώ, έναντι 891

Τα συγκεκριμένα ποσά ενδέχεται να έχουν απόκλιση 5 έως 10 ευρώ ανάλογα με την φορολογία. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους ΟΒΑ να υπηρετούν σε Ειρηνευτικές Αποστολές του εξωτερικού και να συμμετέχουν στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας με υπερτριπλάσιες μηνιαίες αποδοχές, σε συνάρτηση και από την κατηγορία της χώρας στην οποία υπηρετούν αλλά και από την κατηγορία στην οποία ανήκουν ως στρατιωτικοί.

Απαιτούμενα δικιαολογητικά

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

  • Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν κατά το τελευταίο τρίμηνο και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
  • Από τους εφέδρους, στα Στρατολογικά Γραφεία, στα οποία υπάγονται ή σε αυτά του τόπου διαμονής τους, από την επόμενη της τελευταίας ημερομηνίας κατάταξης της προηγούμενης ΕΣΣΟ του Στρατού Ξηράς, στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν και τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες, πριν την πρώτη ημέρα κατάταξης της επόμενης ΕΣΣΟ, με την οποία θα καταταγούν.
  • Από όσους επιθυμούν παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους, στη Μονάδα που υπηρετούν τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την συμπλήρωσή της , κατά περίπτωση , αναληφθείσας υποχρέωσης.

Οι Μονάδες και τα Στρατολογικά Γραφεία ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στη ΔΣΛ / ΓΕΣ, αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ, το οποίο ειδικά για τους υπηρετούντες να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

Η ΔΣΛ/ΓΕΣ ενεργεί για την έκδοση της απόφασης με την οποία εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη και καθορίζεται η διάρκειά της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή επανακατάταξης όπως παρακάτω:

  • Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Στρατού Ξηράς.
  • Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, κατά τις ημερομηνίες κατάταξης των ΕΣΣΟ.
  • Οι αρχικά ανακατατασσόμενοι οπλίτες και οι αρχικά επανακατατασσόμενοι έφεδροι δύνανται να ζητήσουν την παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους αντίστοιχα, μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον δεν έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία.

Μετά το πέρας της ανακατατάξης ή επανακατάταξής τους, οι ανακατατασσόμενοι απολύονται οριστικά από τις τάξεις του Στρατού χωρίς άλλη διαδικασία. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους για οποιοδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται και για την απόλυση των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα που υπηρετούν, στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου διαμονής τους ή στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ - Κοινού Αθηνών (Σόλωνος 34 - Αθήνα, τηλ. 210 3630579 - 210 3630081) και στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ - Κοινού Β. Ελλάδος (Βασ. Γεωργίου 1 - Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 850060 - 2310 893237- 2310 893238- 2310 893242).

21 Ιουνίου 2007

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής