Υποψήφιος Έφεδρος Αξιωματικός (ΥΕΑ)

Οι Έφεδροι Αξιωματικοί επιλέγονται από τους στρατεύσιμους που έχουν στο σημείωμα κατάταξής τους την ένδειξη ΥΕΑ και στο ΠΝ ονομάζονται ΣΕΑ. Για να χαρακτηριστείς ΥΕΑ πρέπει υποχρεωτικά:

 • Να είσαι απόφοιτος Λυκείου και άνω
 • Να έχεις κριθεί ικανός πρώτης κατηγορίας ή δευτέρας κατηγορίας, εφόσον όμως είσαι πτυχιούχος ΑEΙ ή ΤΕΙ και η πάθηση σου δεν σε εμποδίζει στην άσκηση των καθηκόντων για τα οποία προορίζεσαι (δεν κατατάσσεσαι στο Πεζικό - Τεθωρακισμένα - Πυροβολικό - Ειδικές Δυνάμεις)
 • Να έχεις ανάστημα 1.65μ και άνω
 • Να έχεις Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Να είσαι υπόχρεος ολοκλήρου θητείας
 • Να μην ανήκεις σε θρησκευτική αίρεση

Αποκλείεται ο χαρακτηρισμός σου ως ΥΕΑ έστω και αν έχεις τα παραπάνω τυπικά προσόντα εφόσον:

 • Είσαι ανυπότακτος
 • Έχεις δυσχρωματοψία
 • Έχεις διαγραφεί από τη ΣΣΑΣ και αποβληθεί από Στρατιωτική τη ΣΣΕ και τη ΣΜΥ
 • Είσαι ΥΕΑ άλλης ΕΣΣΟ (εφόσον έχεις υπηρετήσει)
 • Έχεις ποινές μέχρι 20 μέρες λόγω χαρακτήρα και ήθους ή μέχρι 30 μέρες συνολικά
 • Έχεις δηλώσει ψευδή στοιχεία για τις γραμματικές σου γνώσεις

Αν συγκεντρώσεις τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για ΥΕΑ, υποβάλλεσαι στα κέντρα κατατάξεως την τρίτη βδομάδα για το ΣΞ, στις παρακάτω επιλογικές διαδικασίες:

 • Υγειονομική εξέταση για τον καθορισμό της σωματικής σου ικανότητας
 • Αθλητικές δοκιμασίες στις οποίες υποχρεωτικά πρέπει να πετύχεις τα καθοριζόμενα όρια (Δρόμος 1000 μ = 4λ. 20δ, Δρόμος 100μ = 15δ, Άλμα εις μήκος = 3,60μ, Άλμα εις ύψος = 1 μ, Ρίψη σφαίρας - 4,50μ μέσο όρο και με τα δύο χέρια)
 • Νοομετρικές (ψυχοτεχνικές) δοκιμασίες που περιλαμβάνουν τις γραπτές εξετάσεις στο Μάτριξ τέστ, λεκτικό τεστ και στο σύστημα ΜΜΡΙ (η βαθμολογία στο Μάτριξ και το λεκτικό τεστ κυμαίνεται από 25 έως 50 στο καθένα)
 • Αξιολόγηση των προσόντων σου από την επιτροπή επιλογής. Αυτά είναι παράστημα - εμφάνιση (βαθμολογία από 80 έως 200) και προσαρμογή - ενδιαφέρον - συμπεριφορά - εκπαίδευση (βαθμολογία από 50 έως 100)
 • Επιπρόσθετα βαθμολογείσαι και στα εξής κριτήρια : ηλικία από 22 – 28 ετών (βαθμολογία 100), πτυχίο ΑΕΙ (βαθμολογία 350), φοιτητής ΑΕΙ ή πτυχιούχος ΤΕΙ (βαθμολογία 250), φοιτητής ΤΕΙ (βαθμολογία 100), απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 16 και άνω (βαθμολογία 50), επιθυμία να γίνεις ΥΕΑ (βαθμολογία 100), καταγωγή από παραμεθόριο (βαθμολογία 50)

Μετά το πέρας της προαναφερθείσης διαδικασίας και τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, τα κέντρα κατατάξεως συντάσσουν πρακτικά με τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Επιλογής ΓΕΣ, όπου γίνεται η τελική επιλογή από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανάλογα με τη βαθμολογία σου και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η εκπαίδευση των ΥΕΑ, πραγματοποιείται στις σχολές εφέδρων Αξιωματικών και διαρκεί 16 εβδομάδες.

Για το ΠΝ επιπρόσθετα η επιλογή των Σημαιοφόρων Επικούρων Αξκών (ΣΕΑ) γίνεται από στρατεύσιμους που έχουν δίπλωμα Πλοιάρχου Γ' τάξεως Ε.Ν. ή πτυχίο ιατρικής.

Για την Π. Αεροπορία επιπρόσθετα για να λάβεις μέρος για τη διαδικασία επιλογής σε Έφεδρο Αξιωματικό πρέπει υποχρεωτικά να είσαι πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής (ή και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για την ειδικότητα Αμύνης Αεροδρομίου για την οποία το ανάστημα πρέπει να είναι τουλάχιστο 1.75m)

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής