Ατομικά έγγραφα στρατού

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας κάθε στρατευσίμου, μία σειρά από έγγραφα ακολουθούν τον κληρωτό και περιγράφουν το σύνολο των μεταβολών που συμβαίνουν, την κατάσταση της υγείας του, αλλά και τα υλικά που του χορηγούνται. Ουσιαστικά, πρόκειται για τον καθρέπτη της στρατολογικής του κατάστασης και μία ματιά στα περιεχόμενά τους αρκεί, για να πραγματοποιήσει ο στρατεύσιμος μία σύντομη αλλά ταυτόχρονα περιεκτική αναδρομή στο παρελθόν.

Τα ατομικά έγγραφα των οπλιτών τηρούνται σε ιδιαίτερο φάκελο που ονομάζεται Ατομικός Φάκελος Οπλίτη (ΑΦΟ). Τα ατομικά έγγραφα αυτών είναι τα εξής:

  • Το δελτίο ατομικών στοιχείων οπλίτη: Περιέχει την πλήρη καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του οπλίτη, όπως δηλώθηκαν από τον ίδιο στο δελτίο απογραφής.
  • Η καρτέλα στρατολογικών μεταβολών: Καταχωρούνται όλες οι στρατολογικές μεταβολές που επηρεάζουν τη στρατολογική κατάσταση του οπλίτη, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τύπο. Ενημερώνεται χειρογραφικά ή μηχανογραφικά από το Γραφείο Στρατολογίας ή το 1ο Γραφείο της Μονάδας και σε αυτήν καταχωρούνται όλες οι μεταβολές στρατολογικής φύσεως.
  • Η καρτέλα πειθαρχικών ποινών: Πρόκειται για δίπτυχη καρτέλα, στο πρώτο φύλλο της οποίας καταγράφονται οι επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, και στο δεύτερο τα συνοπτικά αιτιολογικά των αντιστοίχων ποινών.
  • Η καρτέλα αδειών: Καταχωρούνται οι ληφθείσες άδειες στην αντίστοιχη στήλη.
  • Η καρτέλα εκπαιδεύσεως: Καρτέλα Εκπαιδεύσεως - Βολών - Οδηγού Αυτοκινήτου – Καθηκόντων - Πολεμικής Δράσης - Συμμετοχής σε Αποστολές Εξωτερικού. Ενημερώνεται στην αντίστοιχη ενότητα με τις μεταβολές εκπαιδεύσεως του οπλίτη, τις βολές που εκτέλεσε, την εκπαίδευσή του ως οδηγού αυτοκινήτου και την τυχόν απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος, τα καθήκοντα που εκτέλεσε σε κάθε Μονάδα που μετατέθηκε, καθώς επίσης και τη συμμετοχή σε πολεμική δράση ή συμμετοχή σε αποστολές εξωτερικού.
  • Το δελτίο υγειονομικής καταστάσεως οπλίτη: Πρόκειται για τρίπτυχη καρτέλα που αποτελείται από τρεις επιμέρους ενότητες: Το ατομικό αναμνηστικό οπλίτη, το δελτίο υγειονομικής καταστάσεως του οπλίτη και το οδοντοστοματολογικό δελτίο.
  • Δελτίο Ατομικών Στοιχείων Οπλίτη: Τηρείται και ενημερώνεται μόνο από τον Ιατρό της Μονάδας. Σε περίπτωση νοσηλείας του οπλίτη σε εξωτερική νοσηλευτική μονάδα, αποστέλλεται Φ/Α της καρτέλας.

Δελτίο Απογραφής: Πριν ακόμη την κατάταξη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι στρατεύσιμοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα δελτίο απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους κατά το οποίο αυτοί διανύουν το δέκατο ένατο (19) έτος της ηλικίας τους. Η διαδικασία αυτή γίνεται στο στρατολογικό γραφείο που ανήκουν και είναι υποχρεωτική, αφού σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική θητεία. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι ιδιαίτερα απλή και περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ), γραμματικές γνώσεις, διάφορα σωματομετρικά στοιχεία (ύψος, βάρος κλπ), τυχόν λόγους μειωμένης θητείας καθώς επίσης και σε ποιο κλάδο των ενόπλων δυνάμεων επιθυμείς να υπηρετήσεις (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία ή Ειδικές Δυνάμεις). Η επιθυμία αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτική.
Φωτογραφία δελτίου απογραφής: Εμπρός

Δελτίο Ταυτότητας Κληρωτού Οπλίτη: Την ημέρα της κατάταξης οι στρατεύσιμοι παραδίδουν την αστυνομική τους ταυτότητα στην πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης, για να την παραλάβουν μετά το πέρας της στρατιωτικής θητείας τους. Η νέα ταυτότητα έχει την ίδια ακριβώς ισχύ με την αστυνομική, ενώ η απώλειά της θεωρητικά τιμωρείται, κανονισμός που δεν γνωρίζω εάν έχει εφαρμογστεί ποτέ στην πραγματικότητα.
Φωτογραφία ταυτότητας: ΔΕΑ: Εμπρός - Πίσω
Οπλίτη: Εμπρός - Πίσω

Ατομικό Βιβλιάριο Μεταβολών και Εκπαίδευσης: Στη στρατιωτική αργκώ αναφέρεται ως paybook (η ονομασία του είναι μάλλον personal booklet ή p-book σύμφωνα με αναγνώστες) και περιλαμβάνει μία συνοπτική περιγραφή ολόκληρης της στρατιωτικής θητείας κάθε κληρωτού. Σε αυτό αναγράφονται όλες οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις, οι άδειες, οι ασκήσεις, τα αποτελέσματα των βολών, οι ηθικές αμοιβές που απονεμήθηκαν και οι ποινές που επιβλήθηκαν. Το έγγραφο αυτό παραδίδεται στον στρατεύσιμο μετά το πέρας της στρατιωτικής του θητείας και αποτελεί ένα επίσημο ημερολόγιο των στρατιωτικών δραστηριοτήτων του. Σε περίπτωση που περιλαμβάνει ανακρίβειες, καλό θα ήταν ο στρατεύσιμος να τις αναφέρει στο Λοχαγό του. Οποιαδήποτε μεταβολή γίνει στο περιεχόμενό του από μη αρμόδια άτομα θεωρείται πλαστογραφία.
Φωτογραφία Βιβλιαρίου: Εξώφυλλο - Οδηγίες - Περιεχόμενο

Βιβλιάριο Υγείας: Το συγκεκριμένο έγγραφο τηρείται από τον ιατρό της Μονάδας και ελάχιστοι είναι οι κληρωτοί που θα το δουν ποτέ. Περιλαμβάνει τα εμβόλια που έχει κάνει ο στρατεύσιμος, τις θεραπείες στις οποίες έχει υποβληθεί, ενώ μία περιληπτική ιατρική έκθεση (σελίδες 1 και 2) με τυχόν προβλήματα υγείας και τα εμβόλια που πραγματοποιήθηκαν θα πρέπει να επισυνάπτεται στο paybook.
Φωτογραφία Βιβλιαρίου: Δεν υπάρχει - Όποιος έχει ας μου τη στείλει

Δελτίο Υπηρεσίας και Μεταβολών (Δ.Υ.Μ.): Το ατομικό έγγραφο που αναφέρεται πιο συχνά από οποιοδήποτε άλλο, και παράλληλα είναι το σημαντικότερο όλων. Τηρείται από το 1ο Γραφείο (Γραφείο Προσωπικού) της εκάστοτε Μονάδας. Αναφέρει όλες τις στρατολογικές μεταβολές του στρατευσίμου από την πρώτη ημέρα κατάταξης έως και την ημέρα απόλυσης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ειδικότητες που έχουν απονεμηθεί, οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις, οι τυχόν εισαγωγές, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί για οποιοδήποτε λόγο, οι ποινές που έχουν επιβληθεί κ.λπ. Τα περιεχόμενά του απαγορεύεται να δει ο στρατεύσιμος.
Φωτογραφία Δελτίου: Δεν υπάρχει - Όποιος έχει ας μου τη στείλει

Φύλλο Ποιότητας Εφέδρου Αξιωματικού: Ισχύει μόνο για τους ΔΕΑ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις επιδόσεις τους στη Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών, τόσο στην αμιγώς στρατιωτική εκπαίδευση (θεωρητική με διαγωνίσματα και πρακτική με βολές), αλλά και αξιολόγηση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς τους. Τηρείται από τον Διοικητή της Μονάδος ή τον Διευθυντή, όταν ο Έφεδρος Αξιωματικός ανήκει σε κάποια Διεύθυνση. Επειδή δεν υπάρχει φωτογραφία του εγγράφου, σας παραθέτω το αποφοιτήριο από την Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών.
Φωτογραφία Φύλλου Ποιότητος: Δεν υπάρχει - Όποιος έχει ας μου τη στείλει

Διαρκές Ατομικό Φύλλο Ιματισμού (Δ.Α.Φ.Ι.): Περιλαμβάνει το σύνολο του ιματισμού που χορηγήθηκε σε κάθε στρατεύσιμο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Καλό είναι πριν υπογράψετε οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο αναφέρεται υλικό που παραλαμβάνετρ, να ελέγχετε την ποιότητα του υλικού αλλά και εάν είναι σύμφωνο με τα αναγραφόμενα.
Φωτογραφία Φύλλου: Εμπρός - Πίσω

Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ): Όσοι πιστεύεται ότι από τον ελληνικό στρατό απολύεστε, θα πρέπει να αναθεωρήσετε. Κανείς δεν απολύεται από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, απλά τυπικά βρίσκεται σε μία συνεχή άδεια. Το Ειδικό Φύλλο Πορείας αποστέλετε περίπου έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας και περιλαμβάνει τη Μονάδα στην οποία θα παρουσιαστείτε σε περίπτωση επιστράτευσης, τον κωδικό με τον οποίο θα σας καλέσουν και διάφορες άλλες πληροφορίες. Όποιος έχει μία ροζαλία ας μου στείλει φωτογραφία, γιατί δεν μερίμνησα να την κρατήσω, όπως επίσης και ΕΦΠ διαφορετικών χρωμάτων.
Φωτογραφία Φύλλου: Εμπρός - Πίσω - Απόδειξη παραλαβής - Αλλαγή στοιχείων

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής