Eφεδρική στρατιωτική υποχρέωση

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας τους, οι στρατεύσιμοι απολύονται από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Παρόλα αυτά, μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακληθούν για μετεκπαίδευση σε όπλα ή διαδικασίες και συντήρηση ικανοτήτων. Η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική για όλους και προβλέπονται ποινές για όσους αρνηθούν την επανακάταξή τους, η οποία δεν διαρκεί πάνω από μία εβδομάδα συνήθως.

Ποιοι εξαιρούνται από την πρόσκληση - κατάταξη;

Οι παρακάτω κατηγορίες Οπλιτών και Έφεδρων αξιωματικών απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης: Όσοι έχουν κριθεί ή κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ένόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας, και όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.

Οι παρακάτω κατηγορίες Οπλιτών και Έφεδρων αξιωματικών εξαιρούνται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης: Όσοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νοσηλευτικό "Ίδρυμα του Εξωτερικού ή ακολουθούν Θεραπευτική αγωγή σε Κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Όσοι έφεδροι εξέρχονται από τα παραπάνω νοσηλευτικά ιδρύματα εντός του χρόνου για τον οποίο προσκλήθηκαν για άσκηση ή μετεκπαίδευση, υποχρεούνται για κατάταξη στις Μονάδες τους, με βάση την πρόσκληση που έχουν παραλάβει, εφόσον συνεχίζεται η άσκηση ή μετεκπαίδευση και το υπόλοιπο της διάρκειά της είναι τουλάχιστον δύο (2) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας εξόδου.

Όσοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν, κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, καθώς και όσοι ευρίσκονται και διαμένουν συνεχώς στο εξωτερικό, κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν.

Όσοι έχουν δύο ή περισσότερα αδέλφια που υπηρετούν στις "Ένοπλες Δυνάμεις.

Όσοι έφεδροι καλούνται για άσκηση ή μετεκπαίδευση και κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος έχουν απολυθεί από τις τάξεις των Ένόπλων Δυνάμεων ή καταταγεί σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση, ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν δύο φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση. Σε περίπτωση πρόσκλησης για κατάταξη σε επιστράτευση, η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή.

Όσοι δεν μπορούν για λόγους ανώτερης βίας να καταταγούν για άσκηση ή μετεκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Σχηματισμού που υπάγεται η Επιστρατεύουσα Αρχή που τους έχει καλέσει δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτουν οι λόγοι ανώτερης βίας και η διάρκεια αυτών. Η Διεύθυνση Στρατολογικού εισηγείται για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος και μέχρι την παραμονή της ημέρας κατάταξης γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους την απόφαση. Δικαιολογητικά υποβαλλόμενα μετά την ημερομηνία κατάταξης γίνονται δεκτά και εκτιμώνται ανάλογα.

Ποινικές κυρώσεις και στερήσεις

Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση έξι (6) μηνών, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις των επόμενων παραγράφων. Στους λιποτάκτες επιβάλλονται οι οριζόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα κατά περίπτωση ποινικές κυρώσεις, πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση ίση με το χρόνο της λιποταξίας και μέχρι και έξι (6) μήνες, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις των επόμενων παραγράφων.

Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία δεν μπορούν να εκλέγουν ή να εκλέγονται στις εκλογές για ανάδειξη βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και στις νομαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Η αμετάκλητη καταδίκη για τα ίδια εγκλήματα επιφέρει στέρηση του δικαιώματος άσκησης, επαγγέλματος, που προυποθέτει ειδική άδεια της αρχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άδειες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και προηγήθηκαν της καταδίκης θεωρούνται άκυρες και ανακαλούνται από την ημερομηνία που η καταδίκη έγινε αμετάκλητη. Για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες ισχύουν επίσης οι στερήσεις διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Οι στερήσεις των προηγούμενων παραγράφων παύουν να ισχύουν, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της αμετάκλητης καταδίκης, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προυποθέσεις:

 • Έκπληρωθούν όλες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή οι ενδιαφερόμενοι απαλλαγούν νόμιμα από αυτές ή συμπληρωθεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους
 • Έκτιθεί η ποινή που τους επιβλήθηκε

Στους ανυπότακτους και λιποτάκτες απαγορεύεται:

 • Η αποδημία σε χώρα του εξωτερικού ή η ναυτολόγηση σε πλοία γραμμής του εξωτερικού
 • Η χορήγηση ή θεώρηση διαβατηρίων με εξαίρεση τους ανυπότακτους εξωτερικού που διαμένουν σε χώρα του εξωτερικού

H εξαίρεση αυτής της υποπαραγράφου ισχύει και για τους ανυπότακτους εξωτερικού κατά τα χρονικά διαστήματα παραμονής του στην Έλλάδα.

Προβλεπόμενες αποζημιώσεις

Οι αποδοχές των Εφέδρων Αξιωματικών είναι ίδιες με τις αποδοχές των εν ενεργεία ομοιοβάθμων. Αυτές υπολογίζονται από την ημέρα κατάταξης μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της απόλυσης. Αν είσαι Δημόσιος Υπάλληλος ή Υπάλληλος ΝΠΔΔ, Κρατικών Εκμεταλλεύσεων ή Υπηρεσιών που παραχωρήθηκαν στο Δημόσιο ή Ιδρυμάτων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο, Υπάλληλος Τραπεζών, ΙΚΑ, ΟΤΈ, ΔΈΗ, ΈΥΔΑΠ και των Ολυμπιακών Αερογραμμών, λαμβάνεις υποχρεωτικά τις αποδοχές της πολιτικής σου θέσης. Εφόσον οι αποδοχές της πολιτικής σου θέσης είναι κατώτερες των αποδοχών του Στρατιωτικού βαθμού που κατέχεις, λαμβάνεις τη διαφορά.

Για την πληρωμή σου από το Στρατό πρέπει να έχεις μαζί σου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αν είσαι Δημόσιος Υπάλληλος κλπ: Βεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία σου
 • Αν δεν είσαι Δημόσιος Υπάλληλος κλπ.: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τη δικαιολόγηση του Έ.Ο.Β, Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από την Επιστρατεύουσα Αρχή ή το Στρατολογικό Γραφείο του χρόνου της Στρατιωτικής υπηρεσίας, για τη δικαιολόγηση χρονοεπιδόματος από τη Στρατιωτική Υπηρεσία. Προυπόθεση να έχεις υπηρετήσει συνολικά στο Στρατό, περισσότερο από δύο χρόνια

Ο μισθός των Έφέδρων Οπλιτών είναι ίσος με αυτόν των ομοιοβάθμων κληρωτών που υπηρετούν. Οι έγγαμοι δικαιούνται παραπάνω μισθού, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Εάν είσαι έγγαμος πρέπει να φέρεις μαζί σου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γέννησης παιδιών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Κάθε έφεδρος (Αξιωματικός ή Οπλίτης) όταν θα παρουσιαστεί στη Μονάδα που ορίζει το ΦΑΠ, πρέπει να έχει μαζί του ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τα παρακάτω έντυπα:

 • Το ΦΑΠ που του έστειλε η Έπιστρατεύουσα Αρχή
 • Το Έιδικό Φύλλο Πορείας
 • Το Ατομικό Βιβλιάριο Μεταβολών και Έκπσης (όσοι έχουν)
 • Την Αστυνομική Ταυτότητα
 • Το δίπλωμα οδήγησης πολιτικού οχήματος (όσοι διαθέτουν)
 • Το δίπλωμα οδήγησης και το Δελτίο Καταλληλότητας Στρατιωτικού Οχήματος (όσοι διαθέτουν)
 • Τη μεταλλική ταυτότητα
Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής