Κανονικές άδειες στο στρατό

Στους οπλίτες, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, χορηγούνται κανονικές άδειες.

Κανονική Άδεια

Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας τριών (3) ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες συνολικά. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Η κανονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή σε τμήματα διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον ημερών το καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγείται και κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, μετά την ορκωμοσία των υπηρετούντων, κανονική άδεια μέχρι τέσσερις (4) ημέρες, εφάπαξ ή σε δύο (2) τμήματα των δύο (2) ημερών. Η συνδρομή ή όχι εξαιρετικής περίπτωσης κρίνεται από το Διοικητή της Μονάδας ή της Υπηρεσίας στην οποία αυτοί υπηρετούν.

Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθ' όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το τελευταίο δίμηνο από την απόλυση.

Προσωπική άδεια

Χορηγείται προσωπική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες συνολικά σ' αυτούς που έχουν σημαντικό πρόβλημα για την επίλυση του οποίου είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση που αναφέρεται σε σύζυγο ή συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η προσωπική άδεια δεν είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Όσοι λαμβάνουν προσωπική άδεια, μετά την επιστροφή τους απ' αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση ή πιστοποίηση οποιασδήποτε Αρχής από την οποία να προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας (π.χ. ιατρικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, βεβαιώσεις Δημοσίων ή Δημοτικών αρχών κλπ). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποίησης λόγω της φύσης του προσωπικού προβλήματος ή όταν επιβάλλεται η τήρηση εχεμύθειας, τη βεβαίωση εκδίδει ο Διοικητής που χορήγησε την άδεια.

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής