Μειωμένη θητεία λόγω διακοπής αναβολής

Δεν ισχύει πλέον, λόγω μείωσης της θητείας

Όσοι υπόχρεοι πλήρους θητείας οπλίτες και πρότακτοι οπλίτες, είχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης ή επανακατάταξής τους στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την ημερομηνία αυτή διατάξεις, όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για λήψη αναβολής κατάταξης ως σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης σχολής του εσωτερικού αλλά δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό, μπορεί -εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν- να καθορίζεται μείωση της θητείας έως τρεις (3) μήνες και άλλα ευεργετήματα.

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου και οι παρακάτω:

  • Όσοι έχουν καταταγεί στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων πριν από την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης και υπηρετούν ή βρίσκονται νόμιμα έξω από αυτές
  • Όσοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν αναβολή κατάταξης ως σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης σχολής του εσωτερικού, αλλά τη διέκοψαν ή τη διακόπτουν πριν να κάνουν χρήση αυτής
  • Όσοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν αναβολή κατάταξης ως σπουδαστές ανώτερης ή ανώτατης σχολής του εξωτερικού και πριν να κάνουν χρήση αυτής μετεγγράφονται ή εγγράφονται από την αρχή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού για την οποία δικαιούνται αναβολή κατάταξης αλλά δεν ασκούν το δικαίωμα αυτό και κατατάσσονται εμπρόθεσμα στις Ένοπλες Δυνάμεις
  • Όσοι κάνουν ή έχουν κάνει χρήση αναβολής κατάταξης ή εξαίρεσης ως σπουδαστές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σχολών δευτεροβάθμιας τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης ή Ωδείων ή Ιερατικών σχολών ή προπαρασκευαστικών τμημάτων εξωτερικού ή για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας ή ως ναυτολογημένοι, δεν υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής, έστω και αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου

Όσοι εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων τρεις μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία συμπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, όχι όμως πριν τη συμπλήρωση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον (12) μηνών.
Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής