Προσευχή Ενόπλων Δυνάμεων

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, αν και αναγνωρίζεται το ελεύθερο της Θρησκείας στον κάθε πολίτη, η επίσημη θρησκεία του Κράτους είναι η Χριστιανική Ορθόδοξη. Συνέπεια αυτού, οι Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποιούν την προσευχή Πάτερ Ημών για τα πρωινά προσκλητήρια και την προσευχή Δέσποτα Παντοκράτωρ για τα βραδινά προσκλητήρια και όλες τις επίσημες περιπτώσεις. Επίσης, η Πολεμική Αεροπορία έχει τη δική της προσευχή, η οποία είναι ελαφρώς διαφορετική για τη Σχολή Ικάρων και τις Σχολές Υπξκών.

Το γνωστό Πάτερ Ημών, γνωστό και ως Κυριακή προσευχή, προέρχεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (Κεφάλαιο 6, εδάφια 9-13). Το Δέσποτα Παντοκράτωρ είναι παραλλαγή της Ευχής του Αγίου Βασιλείου, η οποία ψάλλεται από την Κυριακή του Πάσχα καθ' όλη τη διάρκεια της Διακαινησίμου μέχρι τον Εσπερινό του Σαββάτου, καθώς και από τον Εσπερινό της Τρίτης της εβδομάδας του Τυφλού μέχρι τον Εσπερινό της Τετάρτης, όπου γίνεται η απόδοση της Εορτής του Πάσχα. Η Αεροπορική Προσευχή είναι ειδικά γραμμένη για την Πολεμική Αεροπορία.

Πρωινή Προσευχή

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου,
ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου,
ως εν ουρανώ και επί της γης· τον άρτον ημών τον επιούσιον
δος ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών
και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.

Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Απογευματινή Προσευχή

Δέσποτα Παντοκράτωρ, ο καταξιώσας ημάς διελθείν το μήκος της ημέρας ταύτης,
πρόσδεξαι τας εσπερινάς ημών δεήσεις και κατάπεμψον το πλήθος του ελέους Σου επί πάντας ημάς τους δεομένους Σου.
Τοίχισον ημάς τοις Αγίοις Αγγέλοις Σου, περιχαράκωσων ημάς τη αληθεία Σου,
φρούρησον ημάς τη δυνάμει Σου, φύλαξον υπό την σκέπην Σου τον Στρατόν και άπαν το Ελληνικόν Έθνος,
παράσχου δε ημίν και την επερχομένην νύκτα ειρηνικήν και αναμάρτητον, και πάσας τας ημέρας της ζωής ημών.
Πρεσβείαις της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου, και πάντων των Αγίων, Αμήν.

Προσευχή Αεροπορίας (Σχολή Ικάρων)

Θεέ και Κύριε των δυνάμεων και πάσης Κτίσεως δημιουργέ,
Συ ο οποίος εξέχεας προς αναπνοάς τον αέρα
και τούτου την δύναμιν υπό το κράτος του ανθρώπου υπέταξας,
ευδοκήσον όπως ούτος ούριος γένηται εις τα ελληνικά πτερά,
ίνα δι' αυτών μεταφέρηται ανά τον κόσμον άπαντα
η ιδική Σου αγάπη και ειρήνη. Αμήν.

Προσευχή Αεροπορίας (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ)

Θεέ και Κύριε των δυνάμεων και πάσης Κτίσεως δημιουργέ,
Συ ο οποίος εξέχεας προς αναπνοάς τον αέρα
και τούτου την δύναμιν υπό το κράτος του ανθρώπου υπέταξας,
ευδοκήσον όπως ούτος ούριος πάντοτε γένηται και ευνοϊκός διά τα ελληνικά πτερά,
ίνα δι' αυτών μεταφέρηται ανά τον κόσμον Σου άπαντα
η δική Σου αγάπη και ειρήνη. Αμήν.