Στρατιωτική ιεραρχία και διακριτικά

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα για το Στρατό αποτελεί αυτό των βαθμών και των διακριτικών τους· ο βαθμός προσδίδει την ικανότητα εξάσκησης ορισμένων καθηκόντων και παρέχει μερικά δικαιώματα, επιβάλλοντας ταυτόχρονα κάποιες υποχρεώσεις. Τόσο για υπηρεσιακούς, όσο και για διάφορους άλλους λόγους, ο βαθμός πάντοτε δεικνύεται από διακριτικό (μεταλλικό ή ραμμένο) το οποίο ενσωματώνεται στη στολή, σε καθορισμένο σημείο.

Ανώτατη ιεραρχία

Διακριτικά

Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία

Βαθμοί σε Στρατό - Αεροπορία - Ναυτικό

AΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣΝΑΥΤΙΚΟΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Στρατάρχης [1] (Στχης)Αρχιναύαρχος [4] (Αρνχος)Αιθεράρχης [4] (Αιθχης)
Αρχιστράτηγος [2] (Αστγος)Αρχιναύαρχος [4] (Αρνχος)Αιθεράρχης [4] (Αιθχης)
Στρατηγός [3] (Στγος)Ναύαρχος [5] (Νχος)Πτέραρχος [5] (Πτχος)
Αντιτράτηγος (Αντγος)Αντιναύαρχος (Ανχος)Αντιπτέραρχος (Απτχος)
Υπόστράτηγος (Υπγος)Υποναύαρχος (Υπνχος)Υποπτέραρχος (Υπτχος)
Ταξίαρχος (Ταξχος)Αρχιπλοίαρχος (Απχος)Ταξίαρχος (Ταξχος)

[1] Ο βαθμός αποδίδεται σε καιρό πολέμου στον Α/ΓΕΕΘΑ (όταν προέρχεται από το Στρατό Ξηράς)

[2] Ο βαθμός αποδίδεται σε καιρό πολέμου στον Α/ΓΕΣ

[3] Ο βαθμός αποδίδεται σε καιρό ειρήνης στον Α/ΓΕΕΘΑ (όταν προέρχεται από το Στρατό Ξηράς) ή, σε καιρό πολέμου, στον Διοικητή των Σωμάτων Στρατού και Στρατιών

[4] Ο βαθμός αποδίδεται σε καιρό πολέμου στον Α/ΓΕΕΘΑ (όταν προέρχεται από το Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία, αντίστοιχα)

[5] Ο βαθμός αποδίδεται, σε καιρό ειρήνης, στον Α/ΓΕΕΘΑ (όταν προέρχεται από το Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία, αντίστοιχα) ή, σε καιρό πολέμου, στον Α/ΓΕΝ ή τον Α/ΓΕΑ, αντίστοιχα

AΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Συνταγματάρχης (Σχης)Πλοίαρχος (Πχος)Σμήναρχος (Σμχος)
Αντισυνταγματάρχης (Ανχης)Αντιπλοίαρχος (Ανπχος)Αντισμήναρχος (Ασμχος)
Ταγματάρχης (Τχης)Πλωτάρχης (Πχης)Επισμηναγός (Επγος)
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Λοχαγός (Λγός)Υποπλοίαρχος (Υπχος)Σμηναγός (Σγος)
Υπολοχαγός (Υπλγός)Ανθυποπλοίαρχος (Ανθγος)Υποσμηναγός (Υπσγος)
Ανθυπολοχαγός (Ανθλγός)Σημαιοφόρος (Σμρος)Ανθυποσμηναγός (Ανθσγος)
Ανθυπασπιστής (Ανθστής)
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (ΔΕΑ)
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Αρχιλοχίας (Αλχιας)Αρχικελευστής (Ακστης)Αρχισμηνίας (Ασμιας)
Επιλοχίας (Επχίας)Επικελευστής (Επκστης)Επισμηνίας (Εσμιας)
Λοχίας (Λχίας)Κελευστής (Κστης)Σμηνίας (Σμιας)
Δεκανέας (Δνεας)Δίοπος (Δπος)Υποσμηνίας (Υσμιας)
ΟΠΛΙΤΕΣ
Υποδεκανέας [1] (Υδνέας)Υποδίοπος [1] (Υδπος)Ανθυποσμηνίας [1] (Ανθσμιας)
Στρατιώτης (Στρτης)Ναύτης (Νάυτης)Σμηνίτης (Σμτης)

[1] Ο τίτλος αυτός δεν αποτελεί βαθμό, αλλά τιμητική διάκριση που χάνεται στην Εφεδρεία. Για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία έχει πάψει να ισχύει στην πράξη.

Ειδικές Ονομασίες βαθμών

ΛΟΙΠΑ ΣΩΜΑΤΑΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙΠΠΙΚΟ - ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
Αντιστράτηγος-ΑντιστράτηγοςΑναθεωρητής Α'
ΥποστράτηγοςΥποστράτηγοςΥποστράτηγοςΑναθεωρητής Β'
Ταξίαρχος ΤαξίαρχοςΤαξίαρχοςΑναθεωρητής Γ'
ΣυνταγματάρχηςΓενικός Αρχίατρος (Γ. Αρτρος)ΣυνταγματάρχηςΔικαστικός Σύμβουλος Α'
ΑντισυνταματάρχηςΑρχίατρος (Αρτρος)ΑντισυνταγματάρχηςΔικαστικός Σύμβουλος Β'
ΤαγματάρχηςΕπίατρος (Επτρος)ΕπίλαρχοςΔικαστικόςΣύμβουλος Γ'
ΛοχαγόςΙατρός (Ιατρός)ΊλαρχοςΒοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Α'
ΥπολοχαγόςΥπίατρος (Υπτρος)ΥπίλαρχοςΒοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Β'
ΑνθυπολοχαγόςΑνθυπίατρος (Ανθτρος)ΑνθυπίλαρχοςΒοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Γ'
ΛΟΙΠΑ ΣΩΜΑΤΑΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙΑΔΕΛΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ
ΣυνταγματάρχηςΓενικός Αρχικτηνίατρος (Γ. Αρκτρος) Γενικός Αρχιφαρμακοποιός(Γ. Αφποιός)-
ΑντισυνταματάρχηςΑρχικτηνίατρος (Αρκτρος)Αρχιφαρμακοποιός (Αφποιός)Διευθύνουσα
ΤαγματάρχηςΕπικτηνίατρος (Επκτρος)Επιφαρμακοποιός (Εφποιος)Γενική Προϊσταμένη
ΛοχαγόςΚτηνίατρος (Κτρος)Φαρμακοποιός (Φποιος)Προϊσταμένη
ΥπολοχαγόςΥποκτηνίατρος (Υπκτρος)Υποφαρμακοποιός (Υφποιος)Αντιπροϊσταμένη
ΑνθυπολοχαγόςΑνθυποκτηνίατρος (Ανθκτρος)Ανθυποφαρμακοποιός (Ανθφποιός)Επιβλέπουσα

Οι διαφορές επεκτείνονται και στις ονομασίες μονάδων και υπομονάδων.

ΤεθωρακισμέναΠυροβολικόΥπόλοιπος στρατός
ΕπιλαρχίαΜοίραΤάγμα
ΊληΠυροβολαρχίαΛόχος
ΟυλαμόΟυλαμόΔιμοιρία
Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής