Απαιτούμενα έγγραφα για καταταξη

Μέχρι την 2011Γ ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος 2011), η κατάταξη των στρατευσίμων και των ανυποτάκτων γινόταν με την αποστολή σε αυτούς Σημειωμάτων Κατάταξης από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) και του εξορθολογισμού των δαπανών, καταργήθηκε η έκδοση, σε έντυπη μορφή, των Εγκυκλίων Δαπανών Προσκλήσεως Στρατευσίμων, ο αριθμός των οποίων ανερχόταν σε 27.000 ετησίως (2011). Από τον Σεπτέμβριο του 2011 οι ΕΔΥΕΘΑ Προσκλήσεως αναρτώνται αποκλειστικά στο διαδίκτυο, μέσω του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, των ιστοσελίδων των Γενικών Επιτελείων, καθώς και της ιστοσελίδας της ΔΣΣΝΣ / ΓΕΕΘΑ, ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους αποδέκτες.

Tα απαιτούμενα έγγραφα που θα πρέπει να συγκεντρωθούν μέχρι την ημερομηνία κατάταξης, είναι τα εξής:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος
  • Αποδεικτικό Γραμματικών Γνώσεων
  • Φωτοτυπία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ.
  • Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας

Όσοι στρατεύσιμοι έχουν ένδειξη ΥΕΑ θα χρειαστούν επίσης αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α' (πλήρες) και πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής ότι δεν διώκονται ποινικά, τα οποία εκδίδονται αυτεπάγγελτα από την Εισαγγελία και δεν χρειάζεται να τα αναζητήσουν οι ίδιοι.

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή βεβαίωση ότι κατέθεσες δικαιολογητικά για την έκδοσή της. Χωρίς ένα από τα παραπάνω διακιολογητικά, θα έχεις τις συνέπειες του νόμου.

Ακτινογραφία Θώρακος

Θα πρέπει να φέρει ονοματεπώνυμο, φωτογραφία σφραγισμένη, ημερομηνία, τίτλο Νοσοκομείου και να συνοδεύεται από γνωμάτευση Ακτινολόγου ή Πνευμονολόγου ιατρού. Γίνεται σε οποιοδήποτε κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο δωρεάν, με την επίδειξη του Σημειώματος Κατάταξης. Προτιμήστε τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που έχουν λιγότερη κίνηση και το προσωπικό ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Απαιτείται και μία φωτοτυπία του Σημειώματος Κατάταξης.

Αποδεικτικό Γραμματικών Γνώσεων

Βεβαίωση φοίτησης από τη γραμματεία της εκάστοτε σχολής, ή απολυτήριο Λυκείου κλπ. Για τίτλους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεριμνήσει και για την μετάφρασή τους.

Πίνακας Επιπλέον δικαιολογητικών

Όσοι οπλίτες ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες και δικαιούνται τις ευεργετικές διατάξεις του στρατολογικού νόμου (από μείωση θητείας έως τοποθέτηση σε τόσο πλησίον της κατοικίας τους), οφείλουν να προσκομίσουν επιπλέον βεβαιώσεις ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

ΚατηγορίαΔικαιολογητικά
Οι οπλίτες που έχουν γονέα µε βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω ή είναι τυφλός Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Βεβαίωση από Δηµόσιο Νοσοκοµείο για την πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, Βεβαίωση Δήµου ή Κοινότητας ότι συνοικούν µετά του γονέα
Όσοι εκπληρώνουν ταυτόχρονα με αδελφό τους τη στρατιωτική τους υποχρέωση Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Υπεύθυνη δήλωση του οπλίτη που παραχωρεί το δικαίωµα στον αδελφό του, Υπεύθυνη δήλωση του οπλίτη που θα κάνει χρήση του δικαιώµατος, Βεβαίωση της Μονάδας ότι υπηρετούν κανονικά οι παραπάνω οπλίτες
Δίδυµοι Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Οι οπλίτες που ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αποδεδειγµένα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο απεξάρτησης των σε εγκεκριµένο θεραπευτικό πρόγραµµα Βεβαίωση εγκεκριµένου κέντρου απεξάρτησης ότι παρακολούθησε κανονικά το πρόγραµµα και έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απεξάρτησης
Πρόσφατος θάνατος γονέα (εντός του έτους) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα
Οπλίτες παντρεµένοι µε τέκνα Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πίνακας δικαιολογητικών ειδικότητας

Για την απονομή ειδικότητας ανάλογα με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν οι οπλίτες, θα πρέπει κατά την κατάταξη να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

ΚατηγορίαΔικαιολογητικά
Διδάκτορες Επικυρωµένο πτυχίο της σχολής
Ιατροί- φαρµακοποιοί- οδοντίατροι- νοσηλευτές και λοιπές παραϊατρικές σπουδές Επικυρωµένο πτυχίο της σχολής
Μαθητευόµενοι ΟΑΕΔ που έκαναν πρακτική εξάσκηση σε Στρατιωτικά Εργοστάσια Βεβαίωση του αντίστοιχου Στρατιωτικού εργοστάσιου για το χρόνο απασχόλησης του µαθητευόµενου
Πτυχιούχοι Πανεπιστήµιου Πληροφορικής -Υπολογιστών Επικυρωµένο πτυχίο της σχολής
Αεροναυπηγοί- Συντηρητές αεροπορικών µέσων Αεροσκαφών ελικοπτέρων Επικυρωµένο πτυχίο της σχολής

Πίνακας δικαιολογητικών για μεταθέσεις

Για την κατ' εξαίρεση τοποθέτηση σε τόπο συμφερόντων τους για κοινωνικούς λόγους, οι οπλίτες θα πρέπει κατά την κατάταξη να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

ΚατηγορίαΔικαιολογητικά
Τέκνα ή αδέρφια θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής Βεβαίωση θανάτου ένεκα της υπηρεσίας, του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάµεων
Οπλίτες των οποίων ένας εκ των δύο γονέων ή αδελφός – αδελφή πάσχουν από ανίατες ασθένειες (καρκίνος, aids, λευχαιµία, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος Crohn, λύκος, altshaimer) Πιστοποιητικό κρατικού νοσοκοµείου ή ασφαλιστικού φορέα περί της αναπηρίας, του είδους της πάθησης (νόσου) και της σοβαρότητας της πάθησης (ποσοστό αναπηρίας) του γονέα ή των αδελφών, Βεβαίωση Δήµου ή κοινότητας, ότι συνοικούν µετά του γονέα και αδελφών, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Οπλίτες των οποίων αδελφός ή αδελφή είναι τυφλός ή πάσχουν από βαριά κινητική αναπηρία τουλάχιστον σε ποσοστό 67% και άνω - // -
Οπλίτες των οποίων ένας εκ των δύο γονέων ή αδελφός – αδελφή πάσχουν από µόνιµη βαριά αναπηρία µε ανικανότητα αυτοεξυπηρέτησης - // -

Σημείωμα κατάταξης

Πριν την κατάργησή τους τον Αύγουστο του 2011, τα Στρατολογικά Γραφεία όφειλαν να αποστείλουν έγκαιρα τα Σημειώματα Κατάταξης στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των καλουμένων, για την παραπέρα επίδοσή τους σ' αυτούς. Η επίδοσή τους γινόταν είτε αυτοπρόσωπα στον ίδιο τον υπόχρεο για κατάταξη, είτε σε κάποιον από εκείνους που, έστω και προσωρινά, διέμεναν μαζί του. Αν το πρόσωπο, στο οποίο επρόκειτο να γίνει η επίδοση, απουσίαζε από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του ήταν άγνωστη, η επίδοση γινόταν στη σύζυγο ή σε έναν από τους γονείς ή αδελφούς ή άλλους συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό.

Σημείωμα Κατάταξης: Σελίδα 1 - Σελίδα 2
Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής