Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ)

Ο έφεδρος, μετά την απόλυση του από το στράτευμα εντάσσεται στην εφεδρεία και λαμβάνει το Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ), το οποίο είναι:

  • Πρασίνου χρώματος για την τοποθέτηση του αυτόματα σε μια Μονάδα, με τα καθήκοντα και την ειδικότητα που κατείχε κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας
  • Λευκού χρώματος με το οποίο τον θέτει σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε κάποια Μονάδα

Με την ανά έτος πραγματοποιούμενη από την Διεύθυνση Επιστρατεύσεως του Γενικού Επιτελείου αναπροσαρμογή του προσωπικού που εντάσσεται στην εφεδρεία, είναι πιθανόν να ενταχθεί στη δύναμη άλλης Μονάδος με κατάλληλη αντικατάσταση του πράσινου ΕΦΠ ή με αντικατάσταση του λευκού ΕΦΠ σε πράσινο. Η αντικατάσταση του ΕΦΠ πραγματοποιείται από την Μονάδα Επιστρατεύσεως η οποία παρακολουθεί επιστρατευτικά τον έφεδρο.

Το νέο ΕΦΠ αποστέλλεται στον έφεδρο συστημένα εντός ταχυδρομικού φακέλου ή επιδίδεται από την αστυνομική αρχή της περιοχής διαμονής. Ο φάκελος περιέχει:

  • Το νέο Ειδικό Φύλλο Πορείας
  • Την απόδειξη παραλαβής του ΕΦΠ
  • Ένα δελτίο αλλαγής στοιχείων εφέδρου
  • Μία απόδειξη αποστολής, την οποία θα υπογράψουν τα ΕΛΤΑ όταν ο έφεδρος ταχυδρομήσει τα επιστρατευτικά έντυπα που πρέπει να επιστρέψει
  • Ένα μικρό φάκελο αλληλογραφίας, που χρησιμεύει για την τοποθέτηση των παλαιών επιστρατευτικών εγγράφων που πρέπει να επιστραφούν

Αμέσως μετά την παραλαβή των νέων επιστρατευτικών εγγράφων, ο έφεδρος θα πρέπει να τοποθετήσει στο μικρό ταχυδρομικό φάκελο που παρέλαβε το παλαιό Ειδικό Φύλλο Πορείας, την απόδειξη παραλαβής του νέου Ειδικού Φύλλου Πορείας (αφού το συμπληρώσει και το υπογράψει) και το παλαιό Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Εφέδρου. Ο παραπάνω φάκελος κατατίθεται, χωρίς γραμματόσημο, σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραφείο. Ο υπάλληλος του ταχυδρομείου που θα παραλάβει το φάκελο θα πρέπει να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής η οποία πρέπει να τηρείται σαν στοιχείο ότι επέστράφησαν τα επιστρατευτικά έγγραφα.

Τα εισιτήρια τα οποία έχουν αποσταλεί με το ΕΦΠ, χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ σε περίπτωση επιστράτευσης και όχι σε κλήση για εκπαίδευση. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης διαμονής, ο έφεδρος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει το δελτίο αλλαγής στοιχείων εφέδρου με τα νέα στοιχεία, να το ταχυδρομήσει χωρίς γραμματόσημο και χωρίς να το τοποθετήσει σε φάκελο.

Ο έφεδρος έχει υποχρέωση να παραλάβει τα έγγραφα Επιστράτευσης που του παραδίδονται από Αστυνομικό Όργανο ή Στρατιωτικές Αρχές. Εάν αρνηθεί την παραλαβή διαπράττει αυτόφωρο αδίκημα, συλλαμβάνεται και οδηγείται στo αρμόδιο Δικαστήριο.

Συζήτηση στο forum

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής